Отново ни питате за текста в WhatsApp, в който се казва, че Европейският парламент е осъдил комунизма и сталинизма и "задължава испанската държава да оттегли признанието, почестите и улиците, свързани с тях". Като примери са дадени имената Carrillo, Pasionaria, Negrín и Largo Caballero.

Какви са критериите за резолюция на Европейския парламент? Ако се приложат критериите за резолюция на Европейския парламент, би трябвало да се предвидят репресивни действия в Испания, вдъхновени или санкционирани от сталинистите (религиозни преследвания или убийства на троцкисти и анархисти от страна на републиканците).

Какъв е Правилникът за дейността на Европейския парламент?

Организацията и функционирането на Парламента се уреждат от неговия Правилник за дейността. Политическите органи, комисиите, делегациите и политическите групи управляват дейността на Парламента.

Какви са процедурните правила на Европейския съюз?

Процедурният правилник съдържа разпоредбите, уреждащи процедурата в рамките на Съвета на Европейския съюз ("Съвета"). Съветът е оправомощен да приема свой процедурен правилник в съответствие с член 240, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Какво представлява междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Съвета?

(2) Междуинституционално споразумение от 20 ноември 2002 г. между Европейския парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката за сигурност и отбрана (ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 1).

Какво представлява Европейският парламент?

Европейският парламент е институцията, която пряко представлява гражданите на Европейския съюз, които избират своите членове на ЕП чрез всеобщи преки избори. Той е институцията, която превръща Европейския съюз в "представителна демокрация", както е определено в Договорите.

Как се определя съставът на Европейския парламент?

[2] Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. за определяне на състава на Европейския парламент (ОВ L 165 I, 2.7.2018 г., стр. 1). [3] Вж. член 3 от Решението на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. относно състава на Европейския парламент (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 57).

Кой е настоящият председател на Европейския парламент?

Настоящият председател на Европейския парламент, избран през януари 2017 г., е италианският политик Антонио Таяни (заместник-председател на Европейската народна партия). Как се цитира. Bilski E. (S.F.).

Как възнамерявате да намалите броя на членовете на Европейския парламент?

Новият състав ще намали броя на членовете на Европейския парламент от 751 на 705. От 73-те места, освободени от Brexit, 27 ще бъдат преразпределени, за да се отрази по-добре принципът на депресивна пропорционалност.

Какви са правилата за състава на Европейския парламент?

Общите правила за състава на Европейския парламент са определени в член 14, параграф 2 от ДЕС, който гласи, че "Европейският съвет с единодушие, по инициатива и със съгласието на Европейския парламент, взема решение за определяне на състава на Европейския парламент".

Коя е най-важната роля на Европейския парламент?

Една от най-важните задачи на Европейския парламент е да упражнява надзор върху всички институции или големи предприятия, които попадат в неговата компетентност или организационна област, и да следи за спазването на различните политики и законодателство на Общността.

Кои държави членуват в Европейския парламент?

Кои държави членуват в Европейския парламент? Броят на държавите членки е представен от членовете на ЕП, избрани във всяка държава членка; държавите и техният брой членове на ЕП са: Люксембург и Малта, 6.