Комунизмът вярваше, че тази концепция трябва да се приложи на практика. В същото време комунизмът и марксизмът не са едно и също нещо, тъй като комунизмът е по-широко понятие от марксизма и обхваща сталинизма, ленинизма, болшевизма, еврокомунизма и маоизма.

Каква е политическата икономия на марксизма? Марксистката политическа икономия изучава историческите, последователни начини на обществено производство, т.е. системата от производствени отношения. Всички идеи на марксизма, и политическата икономия не прави изключение, се основават на диалектическото разбиране за природата на обществото. Основната тема на книгата на В.

Какви са ученията на марксизма?

Цялата доктрина на марксизма се основава на философската позиция на материализма, чийто основен принцип е твърдението, че материята по отношение на съзнанието е първична. Съзнанието е просто свойство на организираната материя, за която се предполага, че отразява реалността. Но съзнанието само по себе си не е материя, то само я отразява и променя.

Кой е основателят на марксизма? Създател на теорията, която привържениците наричат марксизъм, е немският журналист, икономист и философ Карл Хайнрих Маркс. Роден в Трир през 1818 г., социалният активист има изключителни способности към науките и през 1841 г. завършва Берлинския университет, така да се каже, задочно.

Коя е третата част на марксизма?

3) И накрая, третата част на марксизма е теорията за класовата структура на обществото и неразривно свързаната с нея доктрина за класовата борба, която трябва да доведе чрез диктатурата на пролетариата до едно по същество ново безкласово общество, основано на обществена собственост върху средствата за производство.

С какво марксизмът-ленинизмът се различава от обикновения марксизъм?

Марксизмът-ленинизмът се различава от обикновения марксизъм по това, че в него има повече действие, това знание вече не е просто теория, а се е превърнало в практическо ръководство за действие.

Защо марксистката политическа икономия изглежда остаряла?

Марксистката политическа икономия вече изглеждаше остаряла по времето на написването и нейната практическа цел беше да осигури идеологическа основа за обосноваване на класовата борба на пролетариата.

Може ли марксистката теория да се прилага в постиндустриалната епоха?

Ако приложим марксистката теория към нашата постиндустриална епоха, тогава днешният пролетариат са тези, които произвеждат нова информация и разработват усъвършенствани начини за нейната обработка, т.е. учените от всякакъв вид (интелектуалните работници като цяло) и в частност разработчиците на компютърен софтуер.

Какво представлява политическият марксизъм?

Политическият марксизъм е разновидност на социализма, заедно с левия анархизъм (вж. социален анархизъм), християнския социализъм и немарксистките части на демократичния социализъм и социалната демокрация. 7.1 Руският марксизъм през XIX и началото на XX век.

Какви са ученията на Маркс?

Известният руски революционер марксист В. И. Ленин в един от своите трудове посочва три източника, на които се основават идеите на марксизма. Доктрината на Маркс е преди всичко доктрина на икономическата теория. Източниците на тази доктрина са икономическите идеи, предшестващи марксизма, сред които е и английската политическа икономия.

Възможно ли е да се съсредоточим върху марксистки социален идеал?

Сега най-накрая можем да се съсредоточим върху марксисткия социален идеал и, което е най-важно, да разсъждаваме върху посочения от Маркс път към този идеал.

Какво представлява материалното производство според теорията на Маркс?

Според теорията на Маркс материалното производство е равнозначно на експлоатация на труда от капитала, в хода на която трудът се използва в средствата за производство, принадлежащи на капиталистите, в резултат на което се получават продукти, чиято стойност е по-голяма от сумата на амортизацията на средствата за производство и стойността на труда, заплащана на работника.

Каква е същността на човека според Маркс?

В своята философска система Маркс изхожда от доктрината за човека като практическо същество, което в процеса на съществуване преобразява заобикалящия го свят, за да задоволи своите потребности. По тази причина същността на човека "изобщо" според Маркс е свободната, творческа, съзнателна, целенасочена преобразуваща дейност.