Znovu se nás ptáte na text na WhatsAppu, který říká, že Evropský parlament odsoudil komunismus a stalinismus a "zavazuje španělský stát, aby zrušil uznání, vyznamenání a ulice s nimi spojené". Jako příklad jsou uvedena jména Carrillo, Pasionaria, Negrín a Largo Caballero.

Jaká jsou kritéria pro usnesení Evropského parlamentu? Pokud bychom použili kritéria pro usnesení Evropského parlamentu, museli bychom si představit represivní akce ve Španělsku inspirované nebo schválené stalinisty (náboženské pronásledování nebo zabíjení trockistů a anarchistů na straně republikánů).

Jaký je jednací řád Evropského parlamentu?

Organizace a fungování Parlamentu se řídí jeho jednacím řádem. Činnost Parlamentu řídí politické orgány, výbory, delegace a politické skupiny.

Jaký je jednací řád Evropské unie?

Jednací řád obsahuje ustanovení upravující postup v Radě Evropské unie (dále jen "Rada"). Rada je oprávněna přijmout svůj jednací řád v souladu s čl. 240 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Co je interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou?

(2) Interinstitucionální dohoda ze dne 20. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem a Radou o přístupu Evropského parlamentu k citlivým informacím Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky (Úř. věst. C 298, 30.11.2002, s. 1).

Co je Evropský parlament?

Evropský parlament je institucí, která přímo zastupuje občany Evropské unie, kteří své poslance volí ve všeobecných a přímých volbách. Je to instituce, která činí Evropskou unii "zastupitelskou demokracií", jak je definována ve Smlouvách.

Jak se určuje složení Evropského parlamentu?

[2] Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018 o určení složení Evropského parlamentu (Úř. věst. L 165 I, 2.7.2018, s. 1). [3] Viz článek 3 rozhodnutí Evropské rady ze dne 28. června 2013 o složení Evropského parlamentu (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 57).

Kdo je současným předsedou Evropského parlamentu?

Současným předsedou Evropského parlamentu, zvoleným v lednu 2017, je italský politik Antonio Tajani (místopředseda Evropské lidové strany). Jak citovat. Bilski E. (S.F.).

Jak hodláte zmenšit Evropský parlament?

Nové složení sníží počet poslanců Evropského parlamentu ze 751 na 705. Ze 73 křesel, která se uvolnila v důsledku brexitu, bude 27 přerozděleno tak, aby lépe odráželo zásadu depresivní proporcionality.

Jaká jsou pravidla pro složení Evropského parlamentu?

Obecná pravidla týkající se složení Evropského parlamentu jsou stanovena v čl. 14 odst. 2 SEU, který stanoví, že "Evropská rada přijme jednomyslně z podnětu a se souhlasem Evropského parlamentu rozhodnutí o složení Evropského parlamentu".

Jaká je nejdůležitější role Evropského parlamentu?

Jedním z nejdůležitějších úkolů Evropského parlamentu je dohlížet na všechny orgány nebo velké podniky, které spadají do jeho pravomoci nebo organizační oblasti, a kontrolovat dodržování různých politik a právních předpisů Společenství.

Které země jsou členy Evropského parlamentu?

Které země jsou členy Evropského parlamentu? Počet členských států je zastoupen poslanci Evropského parlamentu zvolenými v každém členském státě; země a jejich počty poslanců jsou následující: Lucembursko a Malta, 6.