Komunismus věřil, že tento koncept by měl být uveden do praxe. Zároveň platí, že komunismus a marxismus není totéž, protože komunismus je širší pojem než marxismus a zahrnuje stalinismus, leninismus, bolševismus, eurokomunismus a maoismus.

Co je politická ekonomie marxismu? Marxistická politická ekonomie zkoumá historické, postupné způsoby společenské výroby, tj. systém výrobních vztahů. Všechny myšlenky marxismu, a politická ekonomie není výjimkou, jsou založeny na dialektickém chápání povahy společnosti. Hlavním tématem knihy C.

Jaké je učení marxismu?

Celá doktrína marxismu je založena na filozofickém postoji materialismu, jehož ústředním principem je tvrzení, že hmota je ve vztahu k vědomí primární. Vědomí je pouze vlastností organizované hmoty, která má odrážet realitu. Vědomí jako takové však není hmota, pouze ji odráží a mění.

Kdo byl zakladatelem marxismu? Tvůrcem teorie, kterou zastánci nazývají marxismus, byl německý novinář, ekonom a filozof Karl Heinrich Marx. Tento sociální aktivista se narodil v roce 1818 v Trevíru, měl vynikající vlohy pro přírodní vědy a v roce 1841 takříkajíc externě vystudoval berlínskou univerzitu.

Co je třetí částí marxismu?

3) Konečně třetí částí marxismu je teorie třídní struktury společnosti a s ní neoddělitelně spojená doktrína třídního boje, který by měl vést prostřednictvím diktatury proletariátu k zásadně nové beztřídní společnosti založené na veřejném vlastnictví výrobních prostředků.

Čím se marxismus-leninismus liší od běžného marxismu?

Marxismus-leninismus se od běžného marxismu liší tím, že je v něm více akce, toto poznání již není pouhou teorií, ale stalo se praktickým návodem k jednání.

Proč se marxistická politická ekonomie zdála být zastaralá?

Marxistická politická ekonomie se již v době svého vzniku jevila jako zastaralá a jejím praktickým účelem bylo poskytnout ideologický základ pro ospravedlnění třídního boje proletariátu.

Lze marxistickou teorii použít v postindustriálním věku?

Pokud aplikujeme marxistickou teorii na naši postindustriální éru, pak jsou dnešním proletariátem ti, kteří produkují nové informace a vyvíjejí pokročilé způsoby jejich zpracování - tedy vědci všeho druhu (intelektuální pracovníci obecně) a zejména vývojáři počítačového softwaru.

Co je to politický marxismus?

Politický marxismus je odrůdou socialismu, stejně jako levicový anarchismus (viz sociální anarchismus), křesťanský socialismus a nemarxistické části demokratického socialismu a sociální demokracie. 7.1 Ruský marxismus v 19. a na počátku 20. století.

Jaké je Marxovo učení?

Slavný ruský marxistický revolucionář V. I. Lenin v jednom ze svých děl uvedl tři zdroje, z nichž vycházejí myšlenky marxismu. Marxova doktrína je především doktrínou ekonomické teorie. Zdrojem této doktríny jsou tedy ekonomické myšlenky, které předcházely marxismu, mimo jiné anglická politická ekonomie.

Je možné zaměřit se na marxistický sociální ideál?

Nyní se můžeme konečně zaměřit na marxistický společenský ideál a především se zamyslet nad Marxem naznačenou cestou k tomuto ideálu.

Co je podle Marxovy teorie materiální výroba?

Podle Marxovy teorie se materiální výroba rovná vykořisťování práce kapitálem, při němž je práce využívána ve výrobních prostředcích patřících kapitalistům a výsledkem jsou výrobky, jejichž hodnota je vyšší než součet amortizace výrobních prostředků a hodnoty práce placené dělníkovi.

Co je podle Marxe podstatou člověka?

Marx ve svém filozofickém systému vychází z učení o člověku jako praktické bytosti, která v procesu své existence přetváří svět kolem sebe tak, aby uspokojovala své potřeby. Proto je podle Marxe podstatou člověka "obecně" svobodná, tvůrčí, vědomá a cílevědomá přetvářející činnost.