Výhodou Stalinova postoje bylo, že byl realistický, apeloval na ruskou národní hrdost a svými konkrétními cíli byl přístupnější masám než Trockého postoj "permanentní revoluce", která mohla uskutečnit socialismus pouze dobytím západní Evropy a jejích značných ekonomických možností.

Co je to nacionalistický socialismus?

Myšlenka nacionalistického socialismu byla přítomna již u jiných autorů, kteří nebyli nutně pravicovými rasisty. Máme tu tedy alianci dvou kolektivů: extremistický nacionalismus založený na rasovém základě. Hitler byl oportunista a do konce života ho zajímala jen jedna věc: on sám.

Kdo byli zakladatelé raného socialismu?

Nejvýznamnějšími představiteli raného socialismu byli Robert Owen v Anglii a Henri de Saint-Simon, Flora Tristan, Charles Fourier a Etienne Cabet ve Francii. Lze mezi ně zařadit i povstalecká hnutí Graccha Babeufa, Filippa Buonarrotiho, novobabouvistů a Augusta Blanquiho.

Jaký byl Hitlerův socialismus?

Měl bych dodat, že stejně jako většina existujících socialismů, ani Hitlerův socialismus nebyl zcela věrný svým ideálům, neboť jeho režim byl spíše smíšený, byl spíše hybridem socialismu a řízeného kapitalismu. Hitler musel být pragmatický a spolupracovat s ekonomickou elitou.

Jak vzniká nacionalistická ideologie?

Nacionalistická ideologie vznikla jako reakce na legitimitu moci, kterou po liberálních revolucích (Americká nezávislost a Francouzská revoluce) začal reprezentovat stát, politický prvek, nikoli monarchie a dynastická práva.

Co je liberální nacionalismus?

Liberální nacionalismus. Vychází z myšlenek rovnosti, svobody a tolerance a věří, že národ je tvořen vůlí jednotlivce (nikoli jeho etnickou příslušností), který respektuje hodnoty ústavy. Náboženský nacionalismus. Tím se národ ztotožňuje s určitým náboženstvím.

Jaké jsou charakteristiky nacionalistické ideologie?

Hlavními rysy nacionalistické ideologie jsou: Je založen na myšlence národního státu, který je organizován a řízen politickou mocí. K odlišení příslušníků národa od ostatních používá vlastní symboly, jako jsou vlajky, vlastenecké symboly a hymny.

Kdo namaloval Adolfu Hitlerovi dýhy?

Deset měsíců po skončení první světové války napsal německý válečný veterán čtyři stránky, v nichž zdůvodnil nutnost řešit "židovskou otázku" z racionálního hlediska. Bylo mu 30 let a podepsal se černým inkoustem svým kulatým písmem: "S pozdravem Adolf Hitler".

Jak žil Adolf Hitler na koni?

Následujících několik let strávil Adolf Hitler mezi Lincem, kde žila jeho matka, a Vídní, kde se po dvou neúspěšných pokusech o přijetí na Akademii výtvarných umění živil malováním a pracoval jako dělník na stavbách a při odklízení sněhu.

Kdo byl Adolf Hitler v armádě?

Alois Hitler v roce 1903 umírá a Adolf se rozhodne přestěhovat do Vídně, kde se pokusí zapsat na malířskou školu, ale je odmítnut. Pracoval příležitostně, až se po první světové válce rozhodl vstoupit do armády. Na bojišti si vedl dobře, ačkoli nedosáhl vyšší hodnosti než desátník.

Jaké německé slovo použil Hitler?

Hitler použil německé slovo Entfernung, které lze přeložit jako vyobcování nebo stažení, což v kontextu může znamenat spíše segregaci nebo vyhnání z německého území než masakr takového rozsahu, jakého později nabyl.

Kdo byli první představitelé vědeckého socialismu?

Prvními dvěma představiteli vědeckého socialismu byli Karel Marx a Fridrich Engels. Po nich přišli další napodobitelé, kteří se snažili uvést teorii do praxe, jako Lenin, nebo ji dále rozvinout, jako Gramsci. Karel Marx se narodil v roce 1810 v Trevíru.

Kdo byl prvním socialistou v historii?

Někteří tvrdí, že v Asii byl prvním socialistickým revolucionářem v dějinách íránský Mazdak (zemř. 524), zakladatel určitého směru mazdakismu. Již v renesanci napsal Thomas More svůj slavný román Utopie (1516), v němž vymyslel termín, pod nímž se tento směr socialismu bude nazývat (U=no/topos=místo).

Co znamenal nacismus v Německu?

Nacismus definuje Židy jako svého "rasového nepřítele", protiklad árijské rasy. Přítomnost Židů v Německu ohrožovala rasovou čistotu, a proto se je snažili ze země odstranit.

Proč Německo prohrálo první světovou válku?

Aby toho nebylo málo, Německo prohrálo první světovou válku a Versailleská smlouva ho donutila postoupit tisíce kilometrů cenné půdy svým sousedům.

Kdo jsou straničtí nacisté?

Neexistují žádné soukromé instituce, sdružení nebo organizace, a pokud existují, jsou pod kontrolou stranického státu. Jakákoli odchylka je potlačena policejním terorem a stranickou ideologií, která v případě nacistů určuje vaše místo v "novém řádu".

Proč chtěli nacisté eliminovat rasové hrozby?

Snažili se eliminovat národnostní nonkonformisty a tzv. rasová nebezpečí neustálou očistou německé společnosti. Nacisté věřili, že nadřazené rasy mají nejen právo, ale i povinnost podrobit si podřadné rasy, a dokonce je vyhladit.