at kommunisme er enhver politisk filosofi eller ideologi, der går ind for kollektiv produktion af ressourcer, og at utilitarisme er (en filosofi) et etisk system, der bygger på den idé, at værdien af noget kan måles ud fra dets nytteværdi. Enhver politisk filosofi eller ideologi, der går ind for kollektiv produktion af ressourcer.

Er kommunitarisme et socialistisk system? Generelt er det et ret socialistisk system, men ikke alle kommunister er i sagens natur socialistiske. Kommunitarismen har bestemt ligheder med kommunismen.

Hvad er forskellen mellem utilitarisme og kommunitarisme? Til en vis grad er det at sammenligne æbler med pærer, fordi utilitarisme er en strengt etisk filosofi, og det er kommunitarisme ikke. Utilitarisme er en etisk teori, som tillægger individet al iboende værdi.

Hvad er forskellen mellem individualisme og kommunitarisme? Kommunitarisme ses nogle gange som det modsatte af individualisme (selv om den direkte modsætning til individualisme er kollektivisme). Det ideelle samfund for kommunitaristerne er et samfund, hvor den enkelte er indlejret i et fællesskab, og hvor der ikke er nogen modsætning mellem individuelle og kollektive menneskelige behov.

Hvad er den væsentligste forskel mellem utilitarismen og Karl Marx' teori? Sammenfattende kan man sige, at disse to teorier er meget forskellige i deres syn på loven og på, hvad der udgør retfærdighed. Utilitarismen søger individets bedste, mens Marx forhandler for flertallets bedste, som i hans øjne er undertrykt af det effektive apparat, som loven er.

Hvad er forskellen mellem konsekvenstænkning og utilitarisme?

- Utilitarisme var den betegnelse, der blev brugt for konsekvenstænkning indtil 1960'erne, men den betragtes nu mere som en særlig form for konsekvenstænkning. - Utilitarismen lægger vægt på at maksimere det gode for så mange mennesker som muligt. - Utilitarismen kombinerer aspekter af hedonisme og konsekvenstænkning.

Hvad er definitionen af konsekvenstænkning?

Konsekventialismen fokuserer på konsekvenserne eller resultaterne af en handling. En af de mest kendte former for konsekvenstænkning er utilitarismen, som først blev foreslået af Jeremy Bentham og hans elev J.S. Mill.

Hvad er forskellen mellem konsekvensetik og deontologisk etik?

Konsekventialismen fokuserer imidlertid på at vurdere den moralske værdi af handlingernes resultater, hvorimod den deontologiske etik fokuserer på at vurdere selve handlingerne. Konsekventialismen fokuserer på konsekvenserne eller resultaterne af en handling.

Hvad er forskellen mellem principiel konsekvenstænkning og utilitarisme?

For eksempel er regelutilitarisme det samme som regelkonsekventialisme, bortset fra at regelutilitarisme specificerer, at beslutninger bør træffes i henhold til regler, der fremmer det største gode, i stedet for den mere generelle erklæring om, at regler bør fremme et ønsket resultat. For at opsummere med en kort definition: Utilitarisme er en konsekvensorienteret teori om moral.

Hvad er autoritær kommunitarisme?

De autoritære kommunitarister, der opstod i begyndelsen af 1980'erne, gik ind for, at behovet for at nyde godt af fællesskabets fælles bedste bør gå forud for behovet for individuel autonomi og individuelle rettigheder.

Hvad er et samfunds opfattelse af sig selv?

Se nu på kommunitaristerne: De afviser denne opfattelse af selvet som værende "uden for" den sociale verden, fordi der for dem ikke findes noget virkelig autonomt og frit individ. Individer befinder sig altid i et fællesskab/en kultur: de er indlejret i det.

Hvad er Karl Marx' syn på utilitarismen?

Selv om utilitarismen går ind for at fremme den enkeltes lykke for enhver pris, var Marx imod denne tilgang i jagten på lykke og gode ting. Ifølge Marx skal man forske for at finde ud af, hvilke varer der er nyttige for mennesker.

Hvad er utilitarisme?

Utilitarisme er en teori inden for den normative etik, som går ud på, at den bedste moralske handling er den, der maksimerer nytteværdien.

Hvad er Karl Marx' kritik af Benthams utilitarisme?

Karl Marx kritiserer i Kapitalen Benthams utilitarisme, fordi han ikke anerkender, at mennesker oplever forskellige glæder under forskellige socioøkonomiske forhold: Med den største naivitet opfatter han den moderne butiksindehaver, især den engelske butiksindehaver, som et normalt menneske.

Hvad er forskellen mellem utilitarisme og kantianisme?

- Utilitarismen hævder, at en handling er berettiget, hvis det størst mulige antal mennesker opnår lykke ved den. Det betyder ganske enkelt, at målet helliger midlet. Og at en handling er berettiget, hvis dens slutresultat er lykke for alle. - Kantianismen på den anden side hævder, at målet ikke helliger midlet.

Er det moderne demokrati grundlaget for utilitarismen?

- Det moderne demokrati er baseret på utilitarisme, da dets mål er at opnå den største lykke for det største antal mennesker. Fortalere af kantianismen hævder, at denne tilgang ikke tager hensyn til minoriteters velfærd.

Hvad er kantianisme i filosofien?

Hvad er kantianisme. Kantianismen er en etisk teori, der blev fremsat af den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) i det 18. århundrede. Ifølge ham afhænger en handlings moral ikke af dens konsekvenser. Derfor hører denne teori til de deontologiske teorier om moral.

Hvad er forskellen mellem deontologi og Kants utilitarisme?

Den største forskel mellem Kants deontologi (det moderne navn for hans etiske teori) og utilitarismen er, at Kant betragtede handling som rigtig eller forkert uanset konsekvenserne, mens utilitarismen kun betragter handling som rigtig eller forkert på grund af konsekvenserne af handlingen.

Hvad er forskellen mellem individualister og kommunitarister?

Et menneske befinder sig altid i et fællesskab/en kultur: det er indlejret i det. For kommunitarister giver det samfund, som man er vokset op i, en "briller", som gør det muligt for en at se verden og forstå den gennem de moralske normer, som man har arvet fra netop dette samfund.

Hvad er de politiske konsekvenser af kommunitarisme?

Konsekvenser for politikken. Ansvarlig kommunitarisme har udviklet kriterier for formulering af politikker, der sætter samfundet i stand til at håndtere potentielle konflikter mellem det fælles bedste og individuelle rettigheder, herunder på områder som f.eks. offentlig sundhed versus privatliv og national sikkerhed versus individuel frihed.