Som du kan se, var Karl Marx en af de vigtigste tænkere inden for kommunismen i det 19. århundrede. Men selv om den marxistiske vision er en af de vigtigste definitioner af, hvad kommunisme er i dag, var den ikke enestående og kom ikke ud af ingenting.

Hvordan blev marxismen født? Marxismen, der blev grundlagt af Karl Marx og Friedrich Engels, var baseret på socialistiske tanker, der allerede eksisterede i det industrielle Europa, og udgjorde en doktrin, der gik ind for socialisering af produktionsmidlerne (industrien) og arbejderklassens magtovertagelse for at befri dem fra et system af udbytning.

Hvad er den største manifestation af marxismen?

Marxismen fik sit største udtryk efter den russiske revolution og Vladimir Lenins magtovertagelse i det spirende Sovjetunionen.

Hvilken form for socialisme eksisterede før den marxistiske teori?

Socialisme, der eksisterede før den marxistiske teoris fremkomst, kaldes utopisk socialisme. Den marxistiske socialisme kan kaldes videnskabelig socialisme, fordi den skaber en sociologisk metodologi for social analyse og indfører elementer fra den økonomiske videnskab i socialismens teori.

Hvordan har marxismen været til gavn for socialismen?

Marxismen har tjent som det teoretiske grundlag for forskellige politiske bevægelser af socialistisk karakter. Det var også det vigtigste ideologiske referencepunkt for de revolutionære processer eller transformationer, der førte lande til socialisme i det 20. århundrede (Sovjetunionen, Cuba, Kina og de østeuropæiske lande).

Hvorfor er den videnskabelige socialisme almindeligvis kendt som marxisme?

Fordi Friedrich Engels og Karl Marx var tænkere, er den videnskabelige socialisme almindeligvis kendt som marxisme. Ifølge Marx og Engels har der i alle historiske epoker været en klassekamp i samfundet, et forhold præget af antagonisme mellem den undertrykkende klasse og den undertrykte klasse.

Hvad er det grundlæggende element i marxismen-leninismen?

Et andet grundlæggende element i marxismen-leninismen er den historiske mission, som proletariatet, arbejderklassen som helhed, har fået pålagt som den mest avancerede klasse, som forreste linje i kampen for at vælte kapitalismen og opbygge socialisme og kommunisme.

Hvad er Lenins bidrag til marxismen?

For marxismen er Lenins bidrag en vigtig tilføjelse i to retninger.

Hvordan kan man forstå marxismen?

Marxismen kan forstås som et sæt idéer, der er udviklet ud fra Karl Marx' og Friedrich Engels' værker, og som har haft stor betydning i hele verden.

Hvad er tilstedeværelsen af marxisme i det vestibulære apparat?

Når vi gennemgår tidligere Enem-eksamener, kan vi konstatere, at visse emner behandles meget ofte. Det er inden for den marxistiske teori. Den tyske filosof Karl Marx er konstant til stede ved optagelsesprøverne på universiteterne, nogle gange i forbindelse med navne som f.eks. hans partner Friedrich Engels.

Hvad er de vigtigste påvirkninger fra marxismen?

Generelt var marxismen hovedsageligt påvirket af Hegels tyske idealisme, Adam Smiths politiske økonomi og den politiske teori fra den franske utopiske socialisme. Dette er de søjler, der er forbundet med filosofien og historien om Enema-tests.

Hvad er marxismens metode til social analyse?

For Marx er en forståelse af dynamikken i den kapitalistiske produktionsmåde og forholdet mellem de sociale klasser derfor afgørende for forståelsen af vor tids politiske organisation og dominerende idéer. Denne metode til samfundsanalyse - som her præsenteres i en meget forenklet form - kaldes dialektisk historisk materialisme.

Hvorfor er marxismen på linje med højrefløjen?

I dag beskylder højrefløjen, især den konservative højrefløj, venstrefløjsbevægelser for at infiltrere marxistiske idealer i uddannelsesinstitutioner, medierne og kulturen i almindelighed og skabe det, de kalder "kulturmarxisme", fordi marxisme forbindes med venstreorienteret tænkning.

Kunne marxismen have undervurderet lovens sandhed?

Denne kendsgerning gør det muligt for nogle jurister at give forfatteren ret i, at marxismen ville have undervurderet behovet for fortolkning, dvs. søgen efter sandhed, i lovgivningen. Som en del af den teoretiske strid om den førnævnte kendsgerning argumenterer Marx for den brede teoretisering, som han kunne have lavet om det juridiske fænomen.

Hvorfor findes kulturmarxismen?

Ifølge dem, der hævder, at kulturmarxismen eksisterer, betyder udtrykket grundlæggende en strategi for samfundets overgang fra kapitalisme til kommunisme, dvs. en plan for den marxistiske ideologis dominans.

Hvorfor blev begrebet "marxisme" opfundet?

Udtrykket "marxisme" blev af tænkere efter Marx opfundet for at betegne det sæt af ideer, som forfatteren foreslog, dvs. for at beskrive hans værker og hans videnskabelige socialistiske doktrin.

Hvordan benægter marxismen behovet for religion?

- Marxismen er imod behovet for religioner, fordi marxisterne opfatter dem som fremmedgørelsesinstrumenter. - Kritik af den dehumanisering af arbejdet i det kapitalistiske system. - Forsvar af klassekampens eksistens i alle samfunds historie.

Hvorfor går marxismen ind for revolution?

Marxismen hævder i sin reneste form, at der skal ske en revolution, hvor arbejderklassen overtager produktionsmidlerne og magten og fortrænger borgerskabet og dets midler til hegemoni og opretholdelse af magten, som er de samlinger, der kaldes infrastruktur og overbygning.

Hvad er målet med den marxistiske revolution?

Et af målene med den revolution, som Marx forestiller sig, er at genoprette den fulde intellektuelle, fysiske og tekniske udvikling for alle mennesker. Det er i denne henseende, at uddannelse får en særlig betydning i marxistisk tænkning. "Overvindelsen af fremmedgørelsen og den intellektuelle fratagelse har allerede fundet sted ifølge Marx", siger Leandro Conder.

Hvorfor postulerer marxismen forskellighed?

Men det er det, som marxismen i sin reneste form postulerer. Den marxistiske idé postulerer derfor også, at klasseforskelle vil ophøre med at eksistere i samfundet, fordi de vil blive undertrykt, og at der således vil blive skabt en økonomisk lige befolkning.

Hvad er karakteristisk for marxismen?

Denne franske tænker, der er arving til den karakteristiske marxistiske tankegang, argumenterer på sin karakteristiske måde for, at det er ligegyldigt, om en idé eller et udsagn er sandt eller falsk, om det svarer til kendsgerninger eller ej, når det gælder en idé eller et udsagn.

Hvad er marxismens hovedværk?

Forsiden af den første udgave af Karl Marx' Kapitalen: marxismens hovedværk. Karl Marx: grundlæggeren af marxismen.

Hvad er marxismens relevans for det moderne samfund?

Marxismen er blevet anerkendt som en af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige politiske og intellektuelle bevægelser i det moderne samfund, hvis betydning har inspireret forskellige bevægelser og den teoretiske og praktiske udvikling af socialismen.

Hvad er marxisme, og hvad tjener den til?

Marxismen er også kendt som videnskabelig socialisme. Marxismen har tjent som det teoretiske grundlag for forskellige socialistiske politiske bevægelser. Det var også det vigtigste ideologiske referencepunkt for de revolutionære processer eller transformationer, der førte lande til socialisme i det 20. århundrede (Sovjetunionen, Cuba, Kina og de østeuropæiske lande).