Du spørger os igen om den tekst på WhatsApp, hvor der står, at Europa-Parlamentet har fordømt kommunismen og stalinismen og "forpligter den spanske stat til at trække den anerkendelse, de æresbevisninger og gader, der er forbundet med dem, tilbage". Som eksempler nævnes navnene Carrillo, Pasionaria, Negrín og Largo Caballero.

Hvad er kriterierne for en beslutning fra Europa-Parlamentet? Hvis man skulle anvende kriterierne for en beslutning fra Europa-Parlamentet, skulle man forestille sig undertrykkende aktioner i Spanien, der var inspireret eller sanktioneret af stalinisterne (religiøs forfølgelse eller drab på trotskister og anarkister på den republikanske side).

Hvad er Europa-Parlamentets forretningsorden?

Parlamentets organisation og funktion er reguleret af dets forretningsorden. Politiske organer, udvalg, delegationer og politiske grupper forvalter Parlamentets aktiviteter.

Hvad er EU's forretningsorden?

Forretningsordenen indeholder de bestemmelser, der regulerer proceduren i Rådet for Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "Rådet"). Rådet har beføjelse til at vedtage sin forretningsorden i overensstemmelse med artikel 240, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Hvad er en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet?

(2) Interinstitutionel aftale af 20. november 2002 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om Europa-Parlamentets adgang til følsomme oplysninger fra Rådet på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område (EFT C 298 af 30.11.2002, s. 1).

Hvad er Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentet er den institution, der direkte repræsenterer EU's borgere, som vælger deres medlemmer af Europa-Parlamentet ved direkte almindelige valg. Det er den institution, der gør Den Europæiske Union til et "repræsentativt demokrati" som defineret i traktaterne.

Hvordan fastsættes Europa-Parlamentets sammensætning?

[2] Det Europæiske Råds afgørelse (EF) 2018/937 af 28. juni 2018 om fastlæggelse af Europa-Parlamentets sammensætning (EUT L 165 I af 2.7.2018, s. 1). [3] Se artikel 3 i Det Europæiske Råds afgørelse af 28. juni 2013 om sammensætningen af Europa-Parlamentet (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 57).

Hvem er den nuværende formand for Europa-Parlamentet?

Den nuværende formand for Europa-Parlamentet, der blev valgt i januar 2017, er den italienske politiker Antonio Tajani (næstformand for Det Europæiske Folkeparti). Hvordan man citerer. Bilski E. (S.F.).

Hvordan har De tænkt Dem at reducere Europa-Parlamentets størrelse?

Den nye sammensætning vil reducere Europa-Parlamentets størrelse fra 751 til 705 medlemmer. Af de 73 pladser, der er blevet ledige som følge af Brexit, vil 27 blive omfordelt for bedre at afspejle princippet om proportionalitet i depressionen.

Hvad er reglerne for Europa-Parlamentets sammensætning?

De generelle regler for Europa-Parlamentets sammensætning er fastsat i artikel 14, stk. 2, i TEU, hvori det hedder, at "Det Europæiske Råd træffer med enstemmighed på Europa-Parlamentets initiativ og med Europa-Parlamentets godkendelse en afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning".

Hvad er Europa-Parlamentets vigtigste rolle?

En af Europa-Parlamentets vigtigste opgaver er at føre tilsyn med alle de institutioner eller store virksomheder, der hører under dets myndighed eller organisatoriske område, og at kontrollere, at de forskellige fællesskabspolitikker og -lovgivning overholdes.

Hvilke lande er medlemmer af Europa-Parlamentet?

Hvilke lande er medlemmer af Europa-Parlamentet? Antallet af medlemsstater repræsenteres af parlamentsmedlemmer, der vælges i hver medlemsstat; landene og deres antal parlamentsmedlemmer er følgende: Luxembourg og Malta, 6.