Lenin troede ikke på "borgerligt demokrati" og udviklede derfor en teori, der foreslog at erstatte de nationale parlamenter som repræsentation af folkets suverænitet med sovjetter eller komiteer valgt af arbejder- og bondeforsamlinger.

Hvad er borgerligt demokrati? Demokrati defineres som folkets styre, i modsætning til monarkiet, som er de få personers styre. Borgerlige demokratier adskiller sig på to vigtige punkter fra demokratier i andre klasser, f.eks. demokratier i slavesamfund.

Hvad er kendetegnende for en borgerlig-demokratisk stat?

I det kapitalistiske samfunds demokratier betyder "folket" hele folket, og "styre" betyder kun en del af regeringen. [Disse karakteristiske træk ved den borgerlig-demokratiske stat svarer til de karakteristiske træk ved den kapitalistiske økonomi.

Hvad er kendetegnende for borgerlige revolutioner?

Karakteristika ved borgerlige revolutioner: politiske og institutionelle aspekter Revolutioner førte til ændringer i den juridiske og institutionelle orden, en overgang fra det såkaldte ancien regime til en såkaldt borgerlig eller liberal stat. I mange tilfælde indebar dette, at de monarkiske sektorer blev reduceret eller fjernet fra magten.

Hvilke former blev oftest brugt i de borgerlige revolutioner?

To former var mest almindelige i borgerlige revolutioner: en republik med en demokratisk valgt præsident ved folkeafstemning og et parlamentarisk konstitutionelt monarki, hvor kongen fortsat var centrum for magten.

Hvad er forskellene mellem det borgerlige demokrati og andre klassedemokratier?

Borgerlige demokratier adskiller sig i to vigtige henseender fra demokratier i andre klasser, f.eks. i slavesamfund. For det første gjorde den juridiske udelukkelse af slaverne fra den herskende klasse regeringerne i de demokratiske slavesamfund til instrumenter for klasseherredømmet.

Hvad er et konstitutionelt demokrati?

Et forfatningsmæssigt demokrati. Dette er også kendt som "retsstatsprincippet" og er en styreform, der er baseret på en grundlæggende lov eller statut, som forankrer alle borgernes rettigheder og beføjelser, som enhver regering skal respektere.

Hvad er et rent repræsentativt demokrati?

Rene, repræsentative demokratier garanterer ytringsfrihed og religionsfrihed. Der findes forskellige former for demokrati. Blandt de vigtigste af dem er følgende: Direkte eller rent demokrati. Det er en styreform, hvor borgerne udøver magten uden nogen mellemled. Afgørelserne drøftes under offentlige høringer.

Hvad er kendetegnende for en demokratisk stat?

Statens karakteristika. I en demokratisk stat har befolkningen rettigheder, pligter og ansvar. Staten er kendetegnet ved: en befolkning, der lever i det samfund, som den skal repræsentere. Et afgrænset område med politiske grænser. En regering, der styrer statens aktiviteter gennem sine embedsmænd.

Hvad er et demokratisk system?

Disse demokratiske idéer har givet anledning til politiske institutioner, der søger at sikre det fælles bedste og borgernes deltagelse. Det demokratiske system anses for at være den mest retfærdige og mest hensigtsmæssige styreform til at leve i harmoni.