Μας ρωτάτε ξανά για το κείμενο στο WhatsApp που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε τον κομμουνισμό και τον σταλινισμό και "υποχρεώνει το ισπανικό κράτος να αποσύρει την αναγνώριση, τις τιμές και τους δρόμους που συνδέονται με αυτούς". Ενδεικτικά αναφέρονται τα ονόματα Carrillo, Pasionaria, Negrín και Largo Caballero.

Ποια είναι τα κριτήρια για ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Αν κάποιος εφάρμοζε τα κριτήρια για ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έπρεπε να προβλέψει κατασταλτικές ενέργειες στην Ισπανία εμπνευσμένες ή εγκεκριμένες από τους σταλινικούς (θρησκευτικές διώξεις ή δολοφονίες τροτσκιστών και αναρχικών από τη ρεπουμπλικανική πλευρά).

Ποιος είναι ο εσωτερικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Η οργάνωση και η λειτουργία του Κοινοβουλίου διέπεται από τον Κανονισμό του. Τα πολιτικά όργανα, οι επιτροπές, οι αντιπροσωπείες και οι πολιτικές ομάδες διαχειρίζονται τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου.

Ποιος είναι ο εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Ο εσωτερικός κανονισμός περιέχει τις διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("το Συμβούλιο"). Το Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του σύμφωνα με το άρθρο 240 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είναι η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου;

(2) Διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1).

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το όργανο που εκπροσωπεί άμεσα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εκλέγουν τους ευρωβουλευτές τους με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Είναι ο θεσμός που καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση "αντιπροσωπευτική δημοκρατία", όπως ορίζεται από τις Συνθήκες.

Πώς καθορίζεται η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

[2] Απόφαση (ΕΚ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 165 I της 2.7.2018, σ. 1). [3] Βλέπε άρθρο 3 της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 57).

Ποιος είναι ο σημερινός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Ο σημερινός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εξελέγη τον Ιανουάριο του 2017, είναι ο Ιταλός πολιτικός Antonio Tajani (αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος). Τρόπος αναφοράς. Bilski E. (S.F.).

Πώς σκοπεύετε να μειώσετε το μέγεθος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Η νέα σύνθεση θα μειώσει το μέγεθος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 751 σε 705 ευρωβουλευτές. Από τις 73 έδρες που έμειναν κενές λόγω του Brexit, οι 27 θα ανακατανεμηθούν για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την αρχή της καταθλιπτικής αναλογικότητας.

Ποιοι είναι οι κανόνες για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Οι γενικοί κανόνες σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, το οποίο ορίζει ότι "το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα με πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνει απόφαση για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".

Ποιος είναι ο σημαντικότερος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να εποπτεύει όλα τα θεσμικά όργανα ή τις μεγάλες επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητά του ή στον οργανωτικό του τομέα και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις διάφορες κοινοτικές πολιτικές και τη νομοθεσία.

Ποιες χώρες είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Ποιες χώρες είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Ο αριθμός των κρατών μελών αντιπροσωπεύεται από τους ευρωβουλευτές που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος.Οι χώρες και ο αριθμός των ευρωβουλευτών τους είναι: Λουξεμβούργο και Μάλτα, 6.