Komunisms uzskatīja, ka šī koncepcija ir jāīsteno praksē. Tajā pašā laikā komunisms un marksisms nav viens un tas pats, jo komunisms ir plašāks jēdziens nekā marksisms, ietverot staļinismu, ļeņinismu, boļševismu, eirokomunismu un maoismu.

Kas ir marksisma politiskā ekonomija? Marksistiskā politiskā ekonomija pēta vēsturiskos, secīgos sabiedriskās ražošanas veidus, t.i., ražošanas attiecību sistēmu. Visas marksisma idejas, un politiskā ekonomija nav izņēmums, ir balstītas uz dialektisku izpratni par sabiedrības dabu. Grāmatas galvenā tēma C.

Kādas ir marksisma mācības?

Visas marksisma doktrīnas pamatā ir materiālisma filozofiskā nostāja, kuras galvenais princips ir apgalvojums, ka matērija attiecībā pret apziņu ir primārā. Apziņa ir tikai organizētas matērijas īpašība, kurai vajadzētu atspoguļot realitāti. Taču apziņa pati par sevi nav matērija, tā to tikai atspoguļo un maina.

Kas bija marksisma pamatlicējs? Teorijas, ko tās piekritēji dēvē par marksismu, autors bija vācu žurnālists, ekonomists un filozofs Karls Heinrihs Markss. Sabiedriskajam aktīvistam, kurš dzimis 1818. gadā Trīrā, bija izcilas spējas dabaszinātnēs, un viņš 1841. gadā pabeidza Berlīnes Universitāti, tā sakot, eksternāli.

Kāda ir trešā marksisma daļa?

3) Visbeidzot, trešā marksisma daļa ir sabiedrības šķiru struktūras teorija un ar to nesaraujami saistītā doktrīna par šķiru cīņu, kurai ar proletariāta diktatūras palīdzību jānoved pie pēc būtības jaunas bezšķiru sabiedrības, kuras pamatā ir ražošanas līdzekļu publiskais īpašums.

Ar ko marksisms-ļeņinisms atšķiras no parastā marksisma?

Marksisms-ļeņinisms atšķiras no parastā marksisma ar to, ka tajā ir vairāk rīcības, šīs zināšanas vairs nav vienkārša teorija, bet ir kļuvušas par praktisku rīcības rokasgrāmatu.

Kāpēc marksisma politiskā ekonomija šķita novecojusi?

Marksistiskā politekonomija jau rakstīšanas laikā šķita novecojusi, un tās praktiskais mērķis bija nodrošināt ideoloģisku pamatu proletariāta šķiru cīņas attaisnošanai.

Vai marksisma teoriju var piemērot postindustriālajā laikmetā?

Piemērojot marksisma teoriju mūsu postindustriālajam laikmetam, mūsdienu proletariāts ir tie, kas rada jaunu informāciju un attīsta progresīvus tās apstrādes veidus, t.i., visu veidu zinātnieki (intelektuālie darbinieki kopumā) un jo īpaši datoru programmatūras izstrādātāji.

Kas ir politiskais marksisms?

Politiskais marksisms ir sociālisma paveids, tāpat kā kreisais anarhisms (sk. sociālais anarhisms), kristīgais sociālisms un demokrātiskā sociālisma un sociāldemokrātijas daļas, kas nav marksistiskas. 7.1 Krievu marksisms 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā.

Kādas ir Marksa mācības?

Slavenais krievu marksisma revolucionārs V. I. Ļeņins vienā no saviem darbiem norādīja trīs avotus, uz kuriem balstās marksisma idejas. Marksa doktrīna vispirms ir ekonomikas teorijas doktrīna. Tādējādi šīs doktrīnas avoti ir ekonomiskās idejas, kas radās pirms marksisma, tostarp angļu politiskā ekonomija.

Vai ir iespējams koncentrēties uz marksisma sociālo ideālu?

Tagad mēs beidzot varam pievērsties marksisma sociālajam ideālam un, pats galvenais, pārdomāt Marksa norādīto ceļu uz šo ideālu.

Kas ir materiālā ražošana saskaņā ar Marksa teoriju?

Saskaņā ar Marksa teoriju materiālā ražošana ir kapitāla darbaspēka ekspluatācija, kuras gaitā darbaspēks tiek izmantots kapitālistiem piederošajos ražošanas līdzekļos, radot produktus, kuru vērtība ir lielāka nekā ražošanas līdzekļu nolietojuma un strādniekam samaksātās darba spēka vērtības summa.

Kāda ir cilvēka būtība pēc Marksa domām?

Savā filozofiskajā sistēmā Markss balstās uz doktrīnu par cilvēku kā praktisku būtni, kas savas eksistences procesā pārveido apkārtējo pasauli, lai apmierinātu savas vajadzības. Šī iemesla dēļ cilvēka būtība "vispār", pēc Marksa domām, ir brīva, radoša, apzināta, mērķtiecīga pārveidojoša darbība.