Powszechna wymiana towarowa kończy się w pierwszej, wstępnej fazie komunizmu, ponieważ teraz, gdy producenci swobodnie kontrolują środki produkcji, abstrakcyjna praca – substancja wartości, która sprawia, że produkty pracy mogą być przedmiotem powszechnej wymiany – już nie istnieje. Handel detaliczny, handel i „rynek” wymierają.

Czym jest towar w ekonomii politycznej? W klasycznej ekonomii politycznej, a zwłaszcza w krytyce ekonomii politycznej Karola Marksa, towar to każde dobro lub usługa („produkty” lub „działania”) wyprodukowane przez ludzką pracę i oferowane jako towar do ogólnej sprzedaży na rynku.

Jaka jest różnica między kapitalizmem a fetyszyzmem towarowym?

Wyobcowanie społeczne. Kapitalizm reorganizuje konsumpcję osobistą według komercyjnych zasad wymiany rynkowej; fetyszyzm towarowy przekształca produkt kulturowy w produkt posiadający własne „życie” ekonomiczne, które nie zależy od woli i inicjatywy artysty, wytwórcy produktu.

Jaka jest teoria cen towarów Karola Marksa?

W kapitalizmie, argumentuje Marks, wartość towarowa jest wyrażona komercyjnie jako cena produkcji towarów (koszt + średni zysk). Ceny produkcji są ustalane wspólnie przez średni koszt produkcji i ustaloną stopę zysku stosowaną do sprzedawanych produktów.

Co to jest towar (marksizm)?

Towar (marksizm) Niektóre inne cenione dobra są również uważane za towary, takie jak praca ludzka, dzieła sztuki i zasoby naturalne, nawet jeśli nie są one produkowane specjalnie na rynek lub są dobrami niereprodukowalnymi.

Na czym polega teoria towarowa Karola Marksa?

Towar (marksizm) W klasycznej ekonomii politycznej, a zwłaszcza w krytyce ekonomii politycznej Karola Marksa, towar to każde dobro lub usługa („produkty” lub „działania”) wyprodukowane przez ludzką pracę i oferowane jako towar do ogólnej sprzedaży na rynku.

Czy teoria fetyszyzmu towarowego Karola Marksa jest słuszna?

Marksowska teoria fetyszyzmu towarowego nie zajęła należnego jej miejsca w marksistowskim systemie ekonomicznym. Faktem jest, że marksiści i przeciwnicy marksizmu wychwalali tę teorię, uznając ją za jedno z najśmielszych i najbardziej pomysłowych uogólnień Marksa.

Co Marks rozumie pod pojęciem towaru?

Marksowskie rozumienie towaru (produktu pracy przeznaczonego do wymiany) jest kluczowe dla zrozumienia jego idei dotyczących natury kapitalizmu. Dla Marksa dobra wytworzone po to, by istnieć i zaspokajać swoje potrzeby, mają wartość użytkową.

Co się stało z towarami Karola Marksa?

Marks zmarł tragicznie 14 marca 1883 roku przy swoim biurku, ukończywszy zaledwie pierwszy z trzech zaplanowanych tomów. Na szczęście zdążył dokończyć swoje wielkie dzieło na tyle, by dać nam pojęcie towaru. W części 1. Towary i pieniądze”, Rozdział 1.

Czym jest fetyszyzm w antropologii?

Ale po analizie okazuje się, że jest to rzecz bardzo dziwna, pełna metafizycznych subtelności i teologicznych udoskonaleń” (1867: 163). Fetyszyzm w antropologii odnosi się do prymitywnego przekonania, że boskie moce mogą być zawarte w rzeczach nieożywionych (np. totemy).

Czym jest fetyszyzm towarowy?

Błędny pogląd, że wartość towaru jest nieodłączna, i związany z tym brak docenienia nakładów pracy włożonych w jego produkcję. Karol Marks stworzył ten termin, zapożyczając pojęcie fetyszu z antropologii, gdzie oznaczało ono obiekt sakralny lub symboliczny, co do którego czciciele wierzą, że posiada nadprzyrodzone moce.

Jaki jest przykład fetyszyzmu w antropologii?

Jednak etnografia i antropologia klasyfikują niektóre artefakty religii monoteistycznych jako fetysze. Na przykład, Krzyż Święty i konsekrowane naczynie lub symbole komunii znajdujące się w niektórych formach chrześcijaństwa (religia monoteistyczna) są tutaj postrzegane jako przykłady fetyszy.

Czym jest fetyszyzm według Karola Marksa?

Fetyszyzm w antropologii odnosi się do prymitywnego przekonania, że boskie moce mogą być zawarte w rzeczach nieożywionych (takich jak totemy). Marks zapożycza to pojęcie, by nadać sens temu, co nazywa „fetyszyzmem towarowym”. Jak wyjaśnia Marks, towar pozostaje prosty tak długo, jak długo jest przywiązany do swojej wartości użytkowej.

Co to jest cena produkcji według Marksa?

Istnieje więc rozbieżność między bezpośrednią wartością towaru a jego „ceną produkcji”, którą Marks definiuje jako sumę kosztów produkcji (koszt kapitału stałego i surowców plus płace) oraz średniej stopy zysku pomnożonej przez kapitał wydany na daną produkcję.

Na czym polega problem produkcji kapitalistycznej według Marksa?

Problem ten opiera się na Marksowskiej interpretacji kapitalistycznego sposobu produkcji, w którym siłą napędową jest zysk i wartość nadwyżkowa. Marks uznał, że dla kapitalistów każde przedsięwzięcie gospodarcze, które nie generuje zysku lub wartości nadwyżkowej, jest całkowicie pozbawione sensu.

Jaka jest koncepcja Karola Marksa dotycząca ceny produkcji?

Ceny produkcji (lub „ceny produkcji”; w języku niemieckim Produktionspreise) to pojęcie z Krytyki ekonomii politycznej Karola Marksa, zdefiniowane jako „koszt + średni zysk”.

Czym jest wartość dóbr według Marksa?

Natomiast w rozwiniętej teorii Marksa wartość towaru to przeciętna praca aktualnie potrzebna do jego wytworzenia, przy aktualnym stanie całego kompleksu produkcyjnego – to aktualna wycena społeczna (wartość odtworzeniowa) tego towaru.

Co to znaczy varenfetyszyzm?

Teoria fetyszyzmu towarowego (niem. Warenfetischismus) wyłoniła się z odniesień Karola Marksa do fetyszy i fetyszyzmu w jego analizie przesądów religijnych oraz w jego krytyce przekonań ekonomistów politycznych.

Czym jest fetyszyzm towarowy według Marksa?

Fetyszyzm towarowy jest kluczowy dla Marksowskiego opisu alienacji, a tym samym dla jego etycznej krytyki społeczeństwa kapitalistycznego, jak również dla jego strukturalnej teorii funkcjonowania kapitalizmu. Według Marksa jest to najbardziej uniwersalny przejaw kapitalizmu.

Czy fetyszyzm jest teorią marksistowską?

Widzą w nim błyskotliwe socjologiczne uogólnienie, teorię i krytykę całej współczesnej kultury opartej na uprzedmiotowieniu relacji międzyludzkich (Hammacher). Jednak zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy marksizmu postrzegali teorię fetyszyzmu przede wszystkim jako odrębny i odrębny byt, wewnętrznie słabo związany z teorią ekonomiczną Marksa.

Czy fetyszyzm towarowy jest najbardziej uniwersalnym przejawem kapitalizmu?

W tym tygodniu teoretyk polityki Andrew Robinson analizuje najbardziej znaną i wpływową odpowiedź na to pytanie: teorię fetyszyzmu towarowego Karola Marksa. Jak pokazuje Robinson, fetyszyzm towarowy nie jest bynajmniej arcyciekawym tematem teoretycznym, ale, według słów samego Marksa, najbardziej uniwersalnym przejawem kapitalizmu.

Czy Karol Marks mylił się co do fetyszu kapitału?

Marks prawidłowo odkrył fetyszyzm kapitału, ale pomylił się w swojej teorii fetyszyzmu towarów i wartości towarowej. Nieścisłość rozumowania Struvego wynika z jego nieuzasadnionego podziału kategorii ekonomicznych na trzy klasy.