Pyta nas Pan ponownie o tekst na WhatsApp, który mówi, że Parlament Europejski potępił komunizm i stalinizm i „zobowiązuje państwo hiszpańskie do wycofania uznania, honorów i ulic z nimi związanych”. Jako przykłady podaje się nazwiska Carrillo, Pasionaria, Negrín i Largo Caballero.

Jakie są kryteria dla rezolucji Parlamentu Europejskiego? Gdyby zastosować kryteria rezolucji Parlamentu Europejskiego, to należałoby przewidzieć działania represyjne w Hiszpanii inspirowane lub sankcjonowane przez stalinistów (prześladowania religijne czy zabijanie trockistów i anarchistów po stronie republikanów).

Jaki jest regulamin wewnętrzny Parlamentu Europejskiego?

Organizację i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego reguluje Regulamin PE. Organy polityczne, komisje, delegacje i grupy polityczne kierują działalnością Parlamentu.

Jaki jest regulamin wewnętrzny Unii Europejskiej?

Regulamin wewnętrzny zawiera przepisy regulujące procedury Rady Unii Europejskiej („Rada”). Rada jest uprawniona do przyjęcia własnego regulaminu wewnętrznego zgodnie z art. 240 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Na czym polega porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Radą?

(2) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 listopada 2002 r. między Parlamentem Europejskim a Radą dotyczące dostępu Parlamentu Europejskiego do poufnych informacji Rady w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony (Dz.U. C 298 z 30.11.2002, s. 1).

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest instytucją, która bezpośrednio reprezentuje obywateli Unii Europejskiej, którzy wybierają posłów do PE w powszechnych wyborach bezpośrednich. Jest to instytucja, która sprawia, że Unia Europejska jest „demokracją przedstawicielską”, jak określono w traktatach.

Jak ustalany jest skład Parlamentu Europejskiego?

[2] Decyzja Rady Europejskiej (KE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 165 I z 2.7.2018, s. 1). [3] Zob. art. 3 decyzji Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia składu Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 57).

Kto jest obecnym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?

Obecnym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, wybranym w styczniu 2017 roku, jest włoski polityk Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej). Jak cytować? Bilski E. (S.F.).

Jak zamierza pan zmniejszyć wielkość Parlamentu Europejskiego?

Nowy skład zmniejszy liczebność Parlamentu Europejskiego z 751 do 705 posłów. Z 73 miejsc zwolnionych w wyniku Brexitu, 27 zostanie ponownie przydzielonych, aby lepiej odzwierciedlić zasadę proporcjonalności depresyjnej.

Jakie są zasady dotyczące składu Parlamentu Europejskiego?

Ogólne zasady dotyczące składu Parlamentu Europejskiego zostały określone w art. 14 ust. 2 TUE, który stanowi, że „Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie z inicjatywy i za zgodą Parlamentu Europejskiego, podejmuje decyzję określającą skład Parlamentu Europejskiego”.

Jaka jest najważniejsza rola Parlamentu Europejskiego?

Jednym z najważniejszych zadań Parlamentu Europejskiego jest nadzorowanie wszystkich instytucji lub dużych przedsiębiorstw podlegających jego władzy lub obszarowi organizacyjnemu oraz monitorowanie zgodności z różnymi politykami wspólnotowymi i prawodawstwem wspólnotowym.

Jakie kraje są członkami Parlamentu Europejskiego?

Jakie kraje są członkami Parlamentu Europejskiego? Liczba państw członkowskich jest reprezentowana przez posłów wybranych w każdym państwie członkowskim; państwa i ich liczba posłów do PE to: Luksemburg i Malta, 6.