Site Navigation
Home
Forum dyskusyjne
Materiały tekstowe
Materiały dźwiękowe
Materiały filmowe
Materiały fotograficzne
Statystyki

 

 

Godło PRL

Tak wygladała komunistyczna propaganda plakatowa

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć (otworzy się w nowym oknie)

 

Sprawa w tym tkwi, że kościół, episkopat, szczególnie kardynał Wyszyński przeciwstawia chrzest Polsce Ludowej i kardynał Wyszyński dalej mówił. Mówił konkretnie 3 stycznia w Gnieźnie. Mówił w ten sposób... My niestety musimy nagrywać jego kazania... Prawda... Musimy wiedzieć... Ja mam jego kazanie nagrane. I... O tak powiada: /tu przytacza kazanie, które się kończy zdaniem Wyszyńskiego: "Będziemy zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim i katolickim jako przedmurzu chrześcijaństwa"/. A co to jest - towarzysze - przedmurze? To trzeba by sobie postawić pytanie: A co jest za tym murem? Za murem Związek Radziecki! Za murem - jak by powiedział kardynał Wyszyński - jest bezbożny ateizm, komunizm. /teraz Gomułka uderza głośno ręką w stół/ I my przedmurze, my Polskę będziemy wiązać z Zachodem, bo nam to i owo... to i owo nam. Wy macie politykę, macie stanowisko polityczne, macie linię polityczną, którą nam chcą narzucić. Nie nam! Nam nie narzucą. Narodowi też nie narzucą. W tej sprawie nigdy nie uwierzę biskupom polskim, którzy milczą na nasze zarzuty! /rozlegają się oklaski/

tow. Edwarda Gierka

Fragmenty przemówień

Towarzyszki i towarzysze, mieszkańcy Warszawy, rodacy! Dzień I Maja to również nasze, polskie święto. Socjalizm wrósł głęboko w życie naszej ojczyzny. Ukształtował myśli, ambicje i dążenia milionów Polek i Polaków. Przed kilkoma miesiącami na VII zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wytyczyliśmy program wyrosły z patriotycznych aspiracji naszego narodu. Droga dalszego rozwoju kraju i podniesienia jakości warunków życia prowadzi poprzez wyższą jakość pracy. (...)

Plenum w 1979r.: (...) Wykonanie tych zadań wymagać będzie uporu, wymagać będzie zdwojonych wysiłków, a niekiedy nawet i wyrzeczeń. Stawiamy, drodzy towarzysze, sprawę jasno, bez niedomówień, bo tylko w ten sposób można pozyskać miliony patriotów do myślenia i do działania w imię żywotnych interesów naszego państwa i naszego narodu. (...)

tow. Władysława Kowalskiego

Fragment przemówienia, na Kongresie Ruchu Narodowego

Rozbicie ruchu ludowego było dziełem burżuazji i obszarnictwa - wrogów chłopskich mas pracujących. Dziś, gdy masy pracujące pod przewodem klasy robotniczej rozbiły burżuazję i obszarnictwo jednoczymy ruch ludowy na zawsze, albowiem nie ma sił, które potrafiłyby dokonać nowego rozbicia ludowego. Warunkiem naszej trwałej jedności jest również wspólna nam wszystkim postawa ideologiczna zdobyta w ogniu walki z mikołajczykowską reakcją i burżuazyjnymi naleciałościami ideologicznymi w ruchu ludowym. Nasze zjednoczone Stronnictwo Ludowe podejmie jeszcze silniej walkę o usunięcie krzywdy i wyzysku na wsi, o zbudowanie Polski, w której nie będzie już nigdy krzywdzicieli i pokrzywdzonych, nie będzie bogaczy i biedaków.

W czasie obowiązywania stanu wojennego osoby naruszające wprowadzone nakazy, zakazy, obowiązki i ograniczenia, podlegają obostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwa lub wykroczenia w postępowaniu doraźnym lub przyśpieszonym.

Osoby mające ukończone lat 17, w stosunku, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż pozostając na wolności prowadzić będą działalność zagrażającą bezpieczeństwu państwa mogą być internowane w ośrodkach odosobnienia na czas obowiązywania stanu wojennego - na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej.

W stosunku osób do pełniących służbę wojskową i służbę w jednostkach zmilitaryzowanych oraz służbę w obronie cywilnej - stosowana będzie za przestępstwa popełnione w związku z tą służbą odpowiedzialność karna przed sądami wojskowymi według przepisów odnoszących się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej w czasie wojny.

Podaje się również do publicznej wiadomości, że w przypadku zbiorowego lub indywidualnego bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności obywateli albo mienia społecznego, indywidualnego lub osobistego znacznej wartości, a także zagrożenia lub zajęcia budynków administracji państwowej lub organizacji politycznych oraz ważnych obiektów i urządzeń gospodarki narodowej albo obiektów ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, obok indywidualnych i zespołowych działań funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i innych formacji powołanych do ochrony porządku publicznego mogą być wprowadzane oddziały i pododdziały sił zbrojnych (wojska), przy czym wszelkie te siły uprawnione są do użycia środków przymusu bezpośredniego w celu przywrócenia spokoju, ładu i porządku publicznego.

Jednak punktem bifurkacji jest również pamięć komunizmu i Związku Radzieckiego. Zachód wiedział "socjalizmu w akcji", z których wschodnia część kontynentu czynienia od II wojny światowej. Wspomnienia z czerwonym tutaj odnoszą się przede wszystkim do działalności potężne partie komunistyczne we Francji i Włoszech w latach powojennych, a także zagrożenia ze strony ZSRR w okresie zimnej wojny, która hamuvala obecności wojskowej w Europie. To doświadczenie nie jest porównywalne z tragicznych codziennych krajach na Środkowym i Wschodnim.

Doskonała przeszłość, inna pamięć obciążenie stosunków z Rosją i ZSRR oraz roli interesów gospodarczych i strategicznych wyjaśnić różne podejście do Rosji Putina w Warszawie, Wilnie, Berlinie, Paryżu, Londynie i Pradze.

Zasadniczą sprawą, która dzieli pamięć historyczną UE, jest również kwestia Holokaustu i los Żydów. Podczas gdy wspólnota europejska została wykonana w celu zapobieżenia powrotowi do przestępstwa Świat na Zachodzie przez 20 lat po wojnie o ludobójstwie woleliby nie pamiętać. Temat, fundamentalne znaczenie dla zrozumienia nazizm milczy. Ale w następnych dziesięcioleciach stopniowo zajmował centralne miejsce w tamtejszej pamięci. Paradoksalnie, ta ewolucja była wynikiem vidsunennya tle innych narodów cierpiących z rąk nazistów i zbrodni komunizmu. Europa Wschodnia, gdzie istniały silne tradycje antysemityzmu i gdzie rozpoczęła dziedzictwo procesie Zagłady, w rzeczywistości, dopiero po 1989 roku, biorąc pod uwagę trudne europejskiej wizji przeszłości, w której Żydzi zajmują centralne miejsce i Środkowej.


Powrót, do początku strony

 

 
Reklama
The imposition of martial law because of the security of the State Driven by the need to provide increased protection of the essential interests of the state and citizens, in order to create the conditions for effective protection of peace, law and order and restore the violated social discipline, and bearing in mind the possibility of a smooth functioning of the government and the state administration and the national economy - acting pursuant to Article . 33 paragraph. 2 of the Constitution of the Polish Republic - The State Council has introduced martial law. Therefore, given to the public that for the duration of martial law, in particular: 1) prohibited from convening and holds all kinds of gatherings, marches and demonstrations, as well as organize and conduct public collections and artistic events, sports and entertainment, without the prior permission of the competent local authority of state administration, with the exception of worship and religious rites that take place within the churches , chapels and other places intended solely for that purpose; 2) prohibited from disseminating all kinds of publications, publications and information by any means, publicly perform works of art and use any printing equipment without first obtaining the consent of the competent authority; 3) has suspended the right of workers to organize and carry out all kinds of strikes and protests; 4) was imposed on people in public places the obligation to carry documents confirming the identity and relationship to pupils having attained the age of 13 - a student card; 5) introduced a duty to obtain prior authorization from the competent local authority of state administration for permanent residence in the border zone, and the Citizens Militia body for a temporary stay in that zone; 6) has banned the practice of tourism and sports of sailing and rowing in the internal waters and territorial. In addition, at the time of martial law in the field of public duty to defend the Polish People's Republic: 1) conscripts assessed as fit for military service and reserve soldiers, regardless of their destination may at any time be called to active military service, at the decision of the Minister of National Defence; 2) specific organizational units of state and national economy, performing tasks of particular importance for national defense and security, were acquired militarization, which is imposed on persons employed in these units with the specific obligations which they are informed by the managers of workplaces; 3) persons for service in specific formations of civil defense may be required to perform active service in civil defense in time and scope resulting from the tasks; 4) citizens may be required by the competent territorial bodies of state administration and military authorities to perform certain personal services and contributions to the defense of the state. During martial law, if deemed necessary to protect the interests of peace, law and order, the competent authorities of state administration may also: 1) to restrict the freedom of movement of residents in a specific time and place for the introduction of a curfew or ban on leaving or arrival of a certain provinces, cities and municipalities; 2) impose an obligation to obtain prior authorization from the competent local authority of state administration to change the place of residence, involving a transfer to another place for longer than 48 hours and the obligation to immediately check the location of the new residence; 3) suspend the activities of associations, trade unions, associations, and social and professional organizations whose activities pose a threat to the security interests of the state, with the exception of churches and religious associations 4) to censor mail, correspondence telecommunications and control of telephone conversations; 5) require holders of radio transmitting and receiving devices to make these devices to deposit in the locations indicated; 6) require the owners of handguns and firearms for hunting and sport, as well as holders of ammunition and explosives to deposit them in designated locations; 7) prohibit the making of photographs and film and TV images of specific objects and places or in specific areas; 8) prohibit the use of certain badges and uniforms; 9) suspend or limit the work of certain communications equipment and the execution of postal communication services and telecommunications; 10) suspend or restrict the movement of people and goods by road, rail, air and water and the movement of motor vehicles on public roads; 11) close or restrict border movement of people and goods through the crossing. During the martial law violators entered orders, prohibitions, obligations and restrictions are subject to tighter criminal responsibility for offenses in summary or expedited proceedings. People who have attained the age of 17, in respect of which there is a reasonable suspicion that the remaining freedom will lead to activities prejudicial to the security of the state may be interned in detention centers for the duration of martial law - on the basis of the decision of the provincial commander of the Citizens Militia. In relation to persons serving military and militarized service units and service in civil defense - will be applied for offenses committed in connection with the service of criminal responsibility before military courts under the provisions relating to soldiers in active military service during the war. Shall also be available to the public, that in the case of collective or individual direct threat to life, health or freedom of the citizens or public property, or personal individual of considerable value, as well as threats or seize government buildings or political organizations and important installations and equipment of the national economy or objects important to the defense or security of the state, in addition to individual and group activities of the Militia and other formations established to protect public order can be placed branches and units of the armed forces (army), where all these forces are authorized to use coercive measures to restore peace, law and order. Calls on all citizens to strictly comply with the prohibitions introduced, orders and restrictions imposed, and perform other duties, as well as the submission to the competent authorities in all the ordinances issued to ensure peace, law and order and the strengthening of social discipline.

 

 

 

Polecane strony

 

 

Kontakt

 

e-mail

 

>> Formularz kontaktowy <<

 

Copyright © Jan Dąbrowski 2008

designed by Jan Dąbrowski 2008