Komunizmus veril, že táto koncepcia by sa mala uviesť do praxe. Zároveň platí, že komunizmus a marxizmus nie je to isté, pretože komunizmus je širší pojem ako marxizmus a zahŕňa stalinizmus, leninizmus, boľševizmus, eurokomunizmus a maoizmus.

Čo je politická ekonómia marxizmu? Marxistická politická ekonómia skúma historické, postupné spôsoby spoločenskej výroby, teda systém výrobných vzťahov. Všetky myšlienky marxizmu, a politická ekonómia nie je výnimkou, vychádzajú z dialektického chápania povahy spoločnosti. Hlavnou témou knihy C.

Aké je učenie marxizmu?

Celá doktrína marxizmu je založená na filozofickom postoji materializmu, ktorého ústredným princípom je tvrdenie, že hmota vo vzťahu k vedomiu je primárna. Vedomie je len vlastnosť organizovanej hmoty, ktorá má odrážať realitu. Ale vedomie ako také nie je hmota, iba ju odráža a mení.

Kto bol zakladateľom marxizmu? Tvorcom teórie, ktorú zástancovia nazývajú marxizmom, bol nemecký novinár, ekonóm a filozof Karl Heinrich Marx. Tento sociálny aktivista sa narodil v roku 1818 v Trieri, mal vynikajúce vlohy pre prírodné vedy a v roku 1841 takpovediac externe absolvoval Berlínsku univerzitu.

Čo je treťou časťou marxizmu?

3) Napokon treťou časťou marxizmu je teória triednej štruktúry spoločnosti a s ňou neoddeliteľne spojená doktrína triedneho boja, ktorý by mal viesť prostredníctvom diktatúry proletariátu k v podstate novej beztriednej spoločnosti založenej na verejnom vlastníctve výrobných prostriedkov.

Čím sa marxizmus-leninizmus líši od bežného marxizmu?

Marxizmus-leninizmus sa od bežného marxizmu líši tým, že je v ňom viac činov, toto poznanie už nie je jednoduchou teóriou, ale stalo sa praktickým návodom na konanie.

Prečo sa marxistická politická ekonómia zdala byť zastaraná?

Marxistická politická ekonómia sa už v čase svojho vzniku zdala byť zastaraná a jej praktickým cieľom bolo poskytnúť ideologický základ na zdôvodnenie triedneho boja proletariátu.

Môže sa marxistická teória uplatniť v postindustriálnom veku?

Ak aplikujeme marxistickú teóriu na našu postindustriálnu éru, potom sú dnešným proletariátom tí, ktorí produkujú nové informácie a vyvíjajú pokročilé spôsoby ich spracovania - teda vedci všetkých druhov (intelektuálni pracovníci všeobecne) a najmä vývojári počítačového softvéru.

Čo je politický marxizmus?

Politický marxizmus je odrodou socializmu spolu s ľavicovým anarchizmom (pozri sociálny anarchizmus), kresťanským socializmom a nemarxistickými časťami demokratického socializmu a sociálnej demokracie. 7.1 Ruský marxizmus v 19. a na začiatku 20. storočia.

Aké je Marxovo učenie?

Slávny ruský marxistický revolucionár V. I. Lenin v jednom zo svojich diel uviedol tri zdroje, z ktorých vychádzajú myšlienky marxizmu. Marxova doktrína je predovšetkým doktrínou ekonomickej teórie. Zdrojom tejto doktríny sú teda ekonomické myšlienky, ktoré predchádzali marxizmu, medzi nimi aj anglická politická ekonómia.

Je možné zamerať sa na marxistický sociálny ideál?

Teraz sa môžeme konečne zamerať na marxistický sociálny ideál a predovšetkým sa zamyslieť nad Marxom naznačenou cestou k tomuto ideálu.

Čo je materiálna výroba podľa Marxovej teórie?

Podľa Marxovej teórie sa materiálna výroba rovná vykorisťovaniu práce kapitálom, pri ktorom sa práca využíva vo výrobných prostriedkoch patriacich kapitalistom a výsledkom sú výrobky, ktorých hodnota je vyššia ako súčet amortizácie výrobných prostriedkov a hodnoty pracovnej sily zaplatenej robotníkovi.

Čo je podľa Marxa podstatou človeka?

Marx vo svojom filozofickom systéme vychádza z učenia o človeku ako praktickej bytosti, ktorá v procese existencie pretvára svet okolo seba, aby uspokojila svoje potreby. Z tohto dôvodu je podľa Marxa podstatou človeka "vo všeobecnosti" slobodná, tvorivá, vedomá, cieľavedomá transformačná činnosť.