Du frågar oss igen om texten på WhatsApp där det står att Europaparlamentet har fördömt kommunismen och stalinismen och "förpliktigar den spanska staten att dra tillbaka det erkännande, de hedersbetygelser och gator som är förknippade med dem". Namnen Carrillo, Pasionaria, Negrín och Largo Caballero ges som exempel.

Vilka är kriterierna för en resolution från Europaparlamentet? Om man skulle tillämpa kriterierna för en resolution från Europaparlamentet skulle man behöva tänka på repressiva åtgärder i Spanien som inspirerats eller sanktionerats av stalinisterna (religiös förföljelse eller mord på trotskister och anarkister på den republikanska sidan).

Vad är Europaparlamentets arbetsordning?

Parlamentets organisation och funktionssätt regleras av dess arbetsordning. Politiska organ, utskott, delegationer och politiska grupper leder parlamentets verksamhet.

Vad är Europeiska unionens arbetsordning?

Arbetsordningen ska innehålla de bestämmelser som reglerar förfarandena i Europeiska unionens råd (nedan kallat rådet). Rådet har befogenhet att anta sin arbetsordning i enlighet med artikel 240.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Vad är ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet?

(2) Interinstitutionellt avtal av den 20 november 2002 mellan Europaparlamentet och rådet om Europaparlamentets tillgång till känslig information från rådet på det säkerhets- och försvarspolitiska området (EGT C 298, 30.11.2002, s. 1).

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet är den institution som direkt företräder EU:s medborgare, som väljer sina ledamöter i allmänna direkta val. Det är den institution som gör Europeiska unionen till en "representativ demokrati" enligt definitionen i fördragen.

Hur bestäms Europaparlamentets sammansättning?

[2] Europeiska rådets beslut (EG) 2018/937 av den 28 juni 2018 om fastställande av Europaparlamentets sammansättning (EUT L 165 I, 2.7.2018, s. 1). [3] Se artikel 3 i Europeiska rådets beslut av den 28 juni 2013 om Europaparlamentets sammansättning (EUT L 181, 29.6.2013, s. 57).

Vem är Europaparlamentets nuvarande talman?

Europaparlamentets nuvarande talman, som valdes i januari 2017, är den italienska politikern Antonio Tajani (vice ordförande för Europeiska folkpartiet). Hur man citerar. Bilski E. (S.F.).

Hur tänker ni minska Europaparlamentets storlek?

Den nya sammansättningen kommer att minska Europaparlamentets storlek från 751 till 705 ledamöter. Av de 73 platser som blir lediga till följd av brexit kommer 27 att omfördelas för att bättre återspegla principen om depressiv proportionalitet.

Vilka regler gäller för Europaparlamentets sammansättning?

De allmänna reglerna för Europaparlamentets sammansättning fastställs i artikel 14.2 i EU-fördraget, där det föreskrivs att "Europeiska rådet skall enhälligt, på Europaparlamentets initiativ och med dess godkännande, fatta ett beslut som fastställer Europaparlamentets sammansättning".

Vilken är Europaparlamentets viktigaste roll?

En av Europaparlamentets viktigaste uppgifter är att övervaka alla institutioner eller stora företag som omfattas av dess behörighet eller organisationsområde och att kontrollera att gemenskapens olika politikområden och lagstiftning följs.

Vilka länder är medlemmar i Europaparlamentet?

Vilka länder är medlemmar i Europaparlamentet? Antalet medlemsstater representeras av parlamentsledamöter som väljs i varje medlemsstat; länderna och deras antal parlamentsledamöter är: Luxemburg och Malta, 6.